Welcome to Downtown!

Hội Đồng Thành Phố Renton đã phê chuẩn số tiền $600,000 để hỗ trợ một Chương Trình Tài Trợ nhằm cứu trợ cho các doanh nghiệp ở Renton đang gặp khó khăn kinh tế trực tiếp do COVID-19, bằng ngân sách của Kế Hoạch Cứu Trợ Người Mỹ của Liên Bang (Federal American Rescue Plan). Chương trình này sẽ cấp một số gói cứu trợ có hạn trị giá $7,500 cho các doanh nghiệp nhỏ ở Renton đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Thời hạn tiếp nhận đơn là 11:59 đêm, Ngày 15 tháng 7 năm 2022. Quý vị có thể tìm thông tin chi tiết và sự hỗ trợ tại rentondowntown.com/covidrelief

Nếu có câu hỏi về chương trình tài trợ này, xin gởi câu hỏi tới Thành Phố Renton tại [email protected] hoặc gọi số 425.430.7271.